Правила и условия

 1. Правила и условия

Въведение

Тези условия се прилагат между вас, потребителя на този уебсайт (включително всички поддомейни, освен ако не са изрично изключени от техните собствени условия) и WoodUbend Ltd, собственик и оператор на този уебсайт. Моля, прочетете внимателно тези условия, тъй като те засягат вашите законни права. Вашето съгласие за спазване и обвързване с тези условия се счита за настъпило при първото ви използване на уебсайта. Ако не сте съгласни да се обвързвате с тези условия, трябва незабавно да спрете да използвате уебсайта.

В тези условия, Потребител или Потребители означава всяко трето лице, което има достъп до уебсайта и не е (i) наето от WoodUbend Ltd и действа по време на тяхната заетост, или (ii) е ангажирано като консултант или предоставя по друг начин услуги на WoodUbend Ltd и има достъп до уебсайта във връзка с предоставяне на такива услуги.

Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате този уебсайт. Използвайки уебсайта и приемайки тези условия, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили 18 години.

 

Интелектуална собственост и приемлива употреба

 1. Цялото съдържание, включено в уебсайта, освен ако не е качено от потребители, е собственост на WoodUbend Ltd, нашите филиали или други съответни трети страни. В тези условия, Съдържание означава всеки текст, графики, изображения, аудио, видео, софтуер, компилации на данни, оформление на страницата, основния код и софтуер и всяка друга форма на информация, която може да се съхранява в компютър, който се появява на или представлява част от този уебсайт, включително всяко такова съдържание, качено от потребители. Продължавайки да използвате Уебсайта, вие потвърждавате, че такова Съдържание е защитено с авторски права, търговски марки, права на база данни и други права на интелектуална собственост. Нищо на този сайт не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, спиране или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, лого или сервизна марка, показани на сайта, без предварителното писмено разрешение на собственика
 2. Можете, само за ваша лична, нетърговска употреба, да направите следното:
  1. извличайте, показвайте и преглеждайте Съдържанието на екрана на компютъра
 3. Не трябва да възпроизвеждате, модифицирате, копирате, разпространявате или използвате за търговски цели каквото и да е Съдържание без писменото разрешение на WoodUbend Ltd. 

 

Забранена употреба

 1. Не можете да използвате уебсайта за някоя от следните цели:
  1. по какъвто и да е начин, който причинява или може да причини увреждане на уебсайта или пречи на използването или ползването на уебсайта на друго лице;
  2. по какъвто и да е начин, който е вреден, незаконен, незаконен, злоупотребяващ, тормозещ, заплашителен или по друг начин неприемлив или в нарушение на който и да е приложим закон, наредба, правителствена заповед;
  3. правене, предаване или съхраняване на електронни копия на Съдържание, защитено с авторски права, без разрешението на собственика.

 

Регистрация

 1. Трябва да се уверите, че данните, предоставени от вас при регистрация или по всяко време, са верни и пълни.
 2. Трябва незабавно да ни информирате за всякакви промени в информацията, която предоставяте при регистрация, като актуализирате личните си данни, за да гарантираме, че можем да комуникираме ефективно с вас.
 3. Можем да спрем или анулираме вашата регистрация с незабавен ефект за всякакви разумни цели или ако нарушите тези условия.
 4. Можете да отмените регистрацията си по всяко време, като ни уведомите писмено на адреса в края на тези условия. Ако го направите, трябва незабавно да спрете да използвате уебсайта. Анулирането или спирането на вашата регистрация не засяга никакви законови права.

 

Парола и сигурност

 1. Когато се регистрирате на този уебсайт, ще бъдете помолени да създадете парола, която трябва да запазите в тайна и да не разкривате или споделяте с никого.
 2. Ако имаме основания да смятаме, че има или е вероятно да има злоупотреба с уебсайта или нарушаване на сигурността, може да изискваме от вас да промените паролата си или да спрете акаунта си.

 

Политика за поверителност и политика за бисквитки

 1. Използването на уебсайта също се урежда от нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките, които са включени в настоящите условия и условия от това позоваване. За да видите Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките, моля, кликнете върху следното: и.

 

Наличност на уебсайта и отказ от отговорност

 1. Всички онлайн съоръжения, инструменти, услуги или информация, които WoodUbend Ltd предоставя чрез уебсайта ( Обслужване) се предоставя „както е“ и на база „колкото е налично“. Не даваме гаранция, че Услугата няма да има дефекти и / или грешки. В максималната степен, разрешена от закона, не предоставяме никакви гаранции (изрични или подразбиращи се) за годност за определена цел, точност на информацията, съвместимост и задоволително качество. WoodUbend Ltd не се задължава да актуализира информация на уебсайта.
 2. Докато WoodUbend Ltd полага разумни усилия, за да гарантира, че уебсайтът е сигурен и без грешки, вируси и друг злонамерен софтуер, ние не даваме никакви гаранции или гаранции в това отношение и всички Потребители поемат отговорност за собствената си сигурност, за сигурността на личните си данни и своите компютри .
 3.  WoodUbend Ltd не поема отговорност за прекъсване или липса на уебсайта.
 4.  WoodUbend Ltd си запазва правото да променя, преустановява или прекратява която и да е част (или цялата) на уебсайта, включително, но не само, налични продукти и / или услуги. Тези условия продължават да се прилагат за всяка модифицирана версия на уебсайта, освен ако изрично не е посочено друго.

 

Ограничаване на отговорността

 1. Нищо в тези условия няма: (а) да ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на наша или ваша небрежност, както е приложимо; (б) ограничаваме или изключваме нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне; или (в) да ограничим или изключим някой от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство.
 2. Ние няма да носим отговорност пред вас за загуби, произтичащи от събития извън нашия разумен контрол.
 3. В максималната степен, разрешена от закона, WoodUbend Ltd не поема отговорност за което и да е от следните:
  1. всякакви бизнес загуби, като загуба на печалба, доход, приходи, очаквани спестявания, бизнес, договори, репутация или търговски възможности,
  2. загуба или повреда на данни, база данни или софтуер,
  3. всякакви специални, косвени или последващи загуби или щети.

 

Общ

 1. Не можете да прехвърляте нито едно от вашите права при тези условия на друго лице. Можем да прехвърлим правата си при тези условия, когато основателно вярваме, че вашите права няма да бъдат засегнати.
 2. Тези условия могат да бъдат променяни от нас от време на време. Такива преработени условия ще се прилагат за уебсайта от датата на публикуване. Потребителите трябва да проверяват редовно условията, за да гарантират запознатост с актуалната тогава версия.
 3. Тези условия, заедно с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките, съдържат цялото споразумение между страните, отнасящо се до предмета му, и заместват всички предишни обсъждания, договорености или споразумения, които може да са се състояли във връзка с условията.
 4. Законът за договорите (права на трети страни) от 1999 г. не се прилага към тези условия и никоя трета страна няма да има право да прилага или да разчита на която и да е разпоредба от тези условия.
 5. Ако който и да е съд или компетентен орган установи, че която и да е разпоредба от тези условия (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или частична разпоредба ще се счита, доколкото е необходимо, да бъде заличена и валидността и приложимостта на другите разпоредби на тези условия няма да бъдат засегнати.
 6. Освен ако не е уговорено друго, никакво забавяне, действие или бездействие от страна при упражняване на дадено право или средство за защита ще се счита за отказ от това или каквото и да е друго право или средство за защита.
 7. Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на Англия и Уелс и всички спорове, възникващи по силата на споразумението (включително извъндоговорни спорове или искове), са предмет на изключителната юрисдикция на английския и уелския съд.
 8. Правила за връщане - не се приемат връщания или възстановявания. Всички продажби са окончателни. 

 

Подробности за WoodUbend Ltd

 1. WoodUbend Ltd е компания, регистрирана с регистриран номер 12347382, чийто регистриран адрес е Unit V, Forge Lane, Scotch Park Ind. Estate, Leeds, West Yorks, LS12 2PY и управлява уебсайта www.woodubend.com. 

Можете да се свържете с WoodUbend Ltd по имейл на info@woodubend.com.