Zasady i Warunki

 1. Regulamin

Wprowadzenie

Niniejsze warunki mają zastosowanie między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny (w tym wszelkich subdomen, chyba że zostały wyraźnie wykluczone przez ich własne warunki), a WoodUbend Ltd, właścicielem i operatorem tej Witryny. Przeczytaj uważnie te warunki, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie i bycie związaną niniejszymi warunkami i postanowieniami ma miejsce przy pierwszym korzystaniu z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

W niniejszych warunkach, Użytkownik lub Użytkownicy oznacza jakąkolwiek stronę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez WoodUbend Ltd i działająca w ramach jej zatrudnienia ani (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz WoodUbend Ltd i uzyskująca dostęp do Witryny w związku z świadczenie takich usług.

Aby korzystać z tej Witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając z Witryny i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

 

Własność intelektualna i dopuszczalne użycie

 1. Wszystkie treści zawarte w Witrynie, o ile nie zostały przesłane przez Użytkowników, stanowią własność WoodUbend Ltd, naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich. W niniejszych warunkach Treść oznacza każdy tekst, grafikę, obrazy, audio, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych, układ strony, kod i oprogramowanie bazowe oraz wszelkie inne formy informacji, które można przechowywać na komputerze, które pojawiają się na komputerze lub stanowią jego część tej Witryny, w tym wszelkie takie treści przesłane przez Użytkowników. Kontynuując korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że takie Treści są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Żadne informacje zawarte w tej witrynie nie mogą być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
 2. Możesz, wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, wykonać następujące czynności:
  1. pobierać, wyświetlać i przeglądać Treści na ekranie komputera
 3. Zabrania się powielania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w celach komercyjnych jakichkolwiek Treści bez pisemnej zgody WoodUbend Ltd. 

 

Zabronione użycie

 1. Nie możesz korzystać z Witryny w żadnym z następujących celów:
  1. w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub przeszkadza innym osobom w korzystaniu z Witryny;
  2. w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, niezgodny z prawem, obraźliwy, napastliwy, zawierający groźby lub w inny sposób budzący zastrzeżenia lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, przepisy, zarządzenie rządowe;
  3. tworzenie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii Treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

 

Rejestracja

 1. Musisz upewnić się, że dane podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w dowolnym momencie są poprawne i kompletne.
 2. Musisz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach w informacjach, które podajesz podczas rejestracji, aktualizując swoje dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie komunikować się z Tobą.
 3. Możemy zawiesić lub anulować Twoją rejestrację ze skutkiem natychmiastowym w jakimkolwiek uzasadnionym celu lub w przypadku naruszenia niniejszych warunków.
 4. Możesz anulować swoją rejestrację w dowolnym momencie, informując nas pisemnie na adres podany na końcu niniejszych warunków. Jeśli to zrobisz, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Anulowanie lub zawieszenie rejestracji nie ma wpływu na żadne prawa ustawowe.

 

Hasło i bezpieczeństwo

 1. Podczas rejestracji w tej Witrynie zostaniesz poproszony o utworzenie hasła, które powinieneś zachować w tajemnicy i nie ujawniać ani nie udostępniać nikomu.
 2. Jeśli mamy powody, by sądzić, że doszło lub może mieć miejsce niewłaściwe korzystanie z Witryny lub naruszenie bezpieczeństwa, możemy zażądać od Ciebie zmiany hasła lub zawieszenia konta.

 

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 1. Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie, które są włączone do niniejszych warunków przez to odniesienie. Aby zapoznać się z Polityką prywatności i Polityką plików cookie, kliknij: i.

 

Dostępność witryny internetowej i zastrzeżenia

 1. Wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które WoodUbend Ltd udostępnia za pośrednictwem Witryny ( Usługa) jest udostępniana „tak jak jest” i na zasadzie „w miarę dostępności”. Nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługa będzie wolna od wad i / lub usterek. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) dotyczących przydatności do określonego celu, dokładności informacji, zgodności i zadowalającej jakości. WoodUbend Ltd nie ma obowiązku aktualizowania informacji w Serwisie.
 2. Chociaż WoodUbend Ltd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że Witryna jest bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie dajemy żadnych gwarancji w tym zakresie, a wszyscy Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, dane osobowe i swoje komputery. .
 3.  WoodUbend Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny.
 4.  WoodUbend Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia dowolnej części (lub całości) Witryny, w tym między innymi wszelkich dostępnych produktów i / lub usług. Niniejsze warunki mają nadal zastosowanie do każdej zmodyfikowanej wersji Witryny, chyba że wyraźnie określono inaczej.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Żadne z postanowień niniejszych warunków: (a) nie ogranicza ani nie wyłącza naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego lub Twojego zaniedbania, stosownie do przypadku; (b) ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub (c) ograniczać lub wykluczać jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo.
 2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.
 3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo WoodUbend Ltd nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek z poniższych:
  1. wszelkie straty biznesowe, takie jak utrata zysków, dochodów, przychodów, spodziewanych oszczędności, transakcji biznesowych, kontraktów, wartości firmy lub możliwości handlowych,
  2. utrata lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania,
  3. wszelkie szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

 

Generał

 1. Nie możesz przenieść żadnych praw wynikających z niniejszych warunków na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszych warunków, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.
 2. Niniejsze warunki mogą być od czasu do czasu zmieniane przez nas. Takie zmienione warunki będą miały zastosowanie do Witryny od daty publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać regulamin, aby zapoznać się z aktualną wersją.
 3. Niniejsze warunki wraz z Polityką prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie zawierają całość porozumienia między stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępują wszystkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub umowy, które mogły mieć miejsce w związku z warunkami.
 4. Ustawa o umowach (prawach osób trzecich) z 1999 r. Nie ma zastosowania do niniejszych warunków i żadna osoba trzecia nie będzie miała żadnego prawa do egzekwowania lub polegania na jakimkolwiek postanowieniu niniejszych warunków.
 5. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków (lub ich części) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie w wymaganym zakresie uznane za usunięte, a nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków.
 6. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.
 7. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.
 8. Polityka zwrotów – żadne zwroty ani zwroty nie są akceptowane. Wszystkie wyprzedaże się skończyły. 

 

Szczegóły WoodUbend Ltd.

 1. WoodUbend Ltd jest spółką zarejestrowaną pod numerem 12347382, której zarejestrowany adres to Unit V, Forge Lane, Scotch Park Ind. Estate, Leeds, West Yorks, LS12 2PY i prowadzi witrynę internetową www.woodubend.com. 

Możesz skontaktować się z WoodUbend Ltd, wysyłając e-mail na adres info@woodubend.com.